Inflacja w Europie w 2022 roku Polska poza podium


W odniesieniu do zmian kluczowych stóp procentowych EBC, zmiany te były zasadniczo zgodne z poprzednimi okresami zacieśniania polityki pieniężnej, a różnice w oprocentowaniu kredytów w poszczególnych krajach były nadal ograniczone. Sugeruje to, że zmiany w polityce pieniężnej EBC były płynnie Na giełdzie przenoszone na cały obszar strefy euro. W grudniu Rada Prezesów podniosła stopy procentowe po raz czwarty z rzędu, tym razem o 50 pkt bazowych, inflacja bowiem utrzymywała się na stanowczo zbyt wysokim poziomie, a projekcje wskazywały, że pozostanie powyżej celu EBC przez zbyt długi okres.

Rząd powstrzymuje się przed doładowaniem złotego. Zmiana podejścia sprzed lat

W procesie realizacji polityki pieniężnej, Eurosystem zarządza nim stosując określone zasady ramowe zarządzania ryzykiem. W przypadku istnienia kilku wariantów realizacji polityki, model zarządzania ryzykiem w Eurosystemie dąży do uzyskania efektywności ryzyka, czyli realizacji celów polityki przy możliwie najniższym poziomie ryzyka dla Eurosystemu[10]. Po stronie pasywów suma rezerw instytucji kredytowych i wykorzystania depozytu overnight przez instytucje finansowe zmniejszyła się na koniec roku 2022 do 4,0 bln EUR (z 4,3 bln EUR pod koniec 2021), co stanowiło 50% pasywów (zgodnie z odsetkiem odnotowanym na koniec 2021 roku). Wartość banknotów w obiegu wzrosła do 1,6 bln EUR (z poziomu 1,5 bln EUR pod koniec 2021 roku) i stanowiła 20% pasywów (wzrost z 18%). Dzięki intensywnej lipcowej aktywności dotyczącej zlikwidowania ujemnych stóp procentowych Rada Prezesów mogła zastąpić forward guidance na temat stóp procentowych praktyką podejmowania decyzji w sprawie stóp procentowych na bieżąco na każdym posiedzeniu.

  1. Finansowania przez KBC zobowiązań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) spoczywających na sektorze publicznym nie uważa się za finansowanie ze środków banku centralnego, pod warunkiem że prowadzi ono do powstania należności zagranicznych mających wszystkie cechy aktywów rezerwowych.
  2. Ogólna ekspozycja niebankowych instytucji finansowych na ryzyko kredytowe w roku 2022 pozostała wysoka, co naraziło je na ryzyko poniesienia znacznych strat kredytowych w przypadku istotnego pogorszenia się podstaw sektora przedsiębiorstw, zwłaszcza w energochłonnych gałęziach przemysłu.
  3. Teraz inwestorzy skłaniają się ku rozpoczęciu luzowania polityki pieniężnej przez Fed od września (choć ostatnio wróciły niewielkie nadzieje na pierwsze cięcia w lipcu).
  4. W największej gospodarce świata niemal wszystkie odczyty w pierwszych trzech miesiącach tego roku rozczarowywały pod względem dezinflacji.

Wysokie stanowisko wojskowe w UE nie dla Polaka. Wygrał kandydat z Irlandii

Miejscu jest król Wielkiej Brytanii Karol III, którego majątek został oszacowany na 610 milionów funtów. W porównaniu z listopadem roczna inflacja spadła w dwudziestu dwóch państwach członkowskich (w tym w Polsce), w dwóch pozostała stabilna, a w trzech wzrosła. Dane do inflacji HICP pochodzą z wydatków budżetów gospodarstw domowych oraz z rachunków narodowych, a do CPI tylko z wydatków budżetów domowych. Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Zgodnie z kryterium inflacyjnym, zawartym w Traktacie z Maastricht, HICP jest podstawą do oceny stabilizacji cen.

Wszystkie możliwe wyliczenia inflacji są powyżej celu NBP. Jankowiak: “wysoka inflacja zostanie z nami na lata”

Europejski Bank Centralny nadal podkreślał znaczenie eliminowania słabości strukturalnych w sektorze niebankowych instytucji finansowych i poprawy właściwych ram polityki z perspektywy makroostrożnościowej. Propozycje działań w celu eliminacji niedopasowań płynności w sektorze funduszy rynku pieniężnego były przedmiotem przeglądu w biuletynie makroostrożnościowym EBC. Bank wniósł wkład w przygotowanie ekonomicznego uzasadnienia zalecenia ERRS w sprawie reformy funduszy rynku pieniężnego, które opublikowano Thomas Row Price w styczniu 2022[34]. W zakresie otwartych funduszy inwestycyjnych EBC uczestniczył w dokonanej przez Radę Stabilności Finansowej (FSB) ocenie efektywności jej zaleceń z 2017 w sprawie strukturalnego niedopasowania płynnościowego w tych funduszach[35]. Rada zmieni teraz swoje zalecenia, by skuteczniej zaradzić tej kwestii[36]. W ramach strategicznej reakcji na pandemię Eurosystem przeprowadził znaczne zakupy papierów komercyjnych (krótkoterminowych, zerokuponowych obligacji przedsiębiorstw) w ramach PEPP.

Odnajdź harmonię i spokój w SPA nad Bałtykiem. Specjalne ceny rezerwacji

Przeprowadzenie takich testów przyczynia się do głębszego zrozumienia zdolności TARGET2 do wytrzymania cyberataków. Dyskusje na temat dokończenia budowy unii bankowej, w których aktywnie uczestniczył EBC, trwały w roku 2022. Jak uzgodniono podczas czerwcowego spotkania Eurogrupy, prace będą się teraz skupiać na wzmacnianiu ram zarządzania kryzysowego dla banków, natomiast w lipcu EBC opublikował uwagi do konsultacji Komisji Europejskiej na temat zasady pomocy państwa bankom znajdującym się w trudnej sytuacji. Kwiecień był pierwszym miesiącem w tym roku, w którym Eurostatnie odnotował spadku inflacji HICP. Pozostaje ona wciąż zbyt wysoka jak nastandardy „cywilizowanego świata” i już od trzech lat wykracza poza 2-procentowycel Europejskiego Banku Centralnego. Inflacja HICP w Unii Europejskiej w kwietniu pozostała natym samym poziomie co w marcu – wynika z danych Eurostatu.

Wykazany umiarkowany stopień zależności procesów cenotwórczych od stanu gospodarki może wpływać na mechanizm transmisji polityki pieniężnej, w szczególności uzasadniając nieliniowość jej reakcji na zmiany trendu inflacji lub duże szoki kosztowe. W obecnym zmiennym środowisku korekty cen mogą być bardziej częste i znaczniejsze cen niż wynikałoby to z wzorców historycznych. W ramach tego projektu powiązane działania w zakresie tworzenia prototypów cyfrowego euro z udziałem krajowych banków centralnych Eurosystemu i przedsiębiorstw prywatnych przebiegały zgodnie z planem.

W październiku 2022 EBC rozpoczął publikację podzbioru dwustronnych statystyk zagranicznych krajów strefy euro w relacjach z Rosją[54]. Dodatkowe uszczegółowienie w danych kwartalnych stanowi przydatny element szczegółowy dla aktualnych analiz transakcji i pozycji w relacjach pomiędzy krajami strefy euro a Rosją. Wartość monet euro w obiegu wzrosła w ciągu roku o 4,0% i na koniec roku 2022 wyniosła 32,5 mld EUR. Liczba zgłoszonych rachunków klientów obsługiwanych w ramach ERMS na koniec roku 2022 wyniosła 270, w porównaniu z 265 na koniec roku 2021. Zagregowane zasoby ogółem (obejmujące aktywa pieniężne i papiery wartościowe) zarządzane w ramach ERMS zmniejszyły się w roku 2022 o ok. 6% w stosunku do wartości z roku 2021. Europejski Bank Centralny odpowiada także za zarządzanie płatnościami wynikającymi z operacji w ramach Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej (EFSF)[48] i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM)[49].

Piąty przypadek dotyczył unijnej dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w całej Unii. Pod koniec roku 2022 liczba banknotów euro w obiegu i ich łączna wartość osiągnęły, odpowiednio, poziomy 29,5 miliarda sztuk i 1,57 biliona EUR. Oznacza to dodatnią roczną stopę wzrostu liczby i wartości banknotów o, odpowiednio, 4,5% i 1,8%. Dwa główne wydarzenia miały wpływ na obieg banknotów euro w ciągu analizowanego roku.

Oczekuje się jednak, że większość środków związanych z sytuacją energetyczną zostanie później wycofana, przy założeniu że scenariusz bazowy uwzględnia tylko te środki, które zostały zatwierdzone lub szczegółowo określone i prawdopodobnie będą uchwalone w procesie legislacyjnym. W związku z tym kontrybucja bodźców fiskalnych do wzrostu gospodarczego będzie w latach 2024–2025 ujemna. W październiku Rada Prezesów zdecydowała również o zmianie warunków TLTRO III. Zmodyfikowała ona oprocentowanie transakcji począwszy od 23 listopada, indeksując wypłacane odsetki do średnich obowiązujących podstawowych stóp procentowych EBC, oraz zaproponowała bankom 3 dodatkowe terminy dobrowolnej wcześniejszej spłaty.

Ponadto napływające dane wskazywały na znaczne spowolnienie wzrostu gospodarczego w strefie euro, a w dalszej części roku i w pierwszym kwartale roku 2023 oczekiwano stagnacji w gospodarce. Bardzo wysokie ceny energii nadal ograniczały siłę nabywczą dochodów ludności, a zatory w dostawach nadal krępowały aktywność gospodarczą. Ponadto sytuacja geopolityczna, zwłaszcza rosyjska inwazja na Ukrainę, obniżała nastroje firm i konsumentów. W tych warunkach wrześniowe projekcje EBC wzrostu gospodarczego na pozostałą część roku 2022 i na rok 2023 zostały znacznie obniżone.

W 2022 EBC wydał 14 opinii na temat projektów unijnych aktów prawnych i 32 opinie w sprawie projektów regulacji krajowych wchodzących w zakres jego kompetencji. Ramy sprawozdawczości obejmują interwencje walutowe przeprowadzane przez EBC jednostronnie i w koordynacji z innymi międzynarodowymi organami, jak również interwencje „na krańcach pasma” w ramach europejskiego mechanizmu kursowego (ERM II). Niektóre zasady i uprawnienia w zakresie nadzoru nie są jeszcze zharmonizowane w skali Unii Europejskiej. Aktualizacja rynku – akcje i daje podnośnik na letnie przesilenie W pakiecie bankowym zaproponowano dalszą harmonizację tak, aby zasady i uprawnienia mogły być stosowane konsekwentnie wobec banków niezależnie od kraju, w którym mają one swoją siedzibę. Ponadto zbyt wiele istotnych korekt w stosunku do standardów Bazylea III mogłoby podać w wątpliwość przestrzeganie przez UE ram regulacji Bazylea III. Niezgodność z pakietem Bazylea III mogłaby osłabić reputację UE, potencjalnie zagrażając jej pozycji w przyszłych negocjacjach międzynarodowych.

Postanowiono, że począwszy od początku marca 2023 roku portfel APP będzie ograniczany w systematycznym i przewidywalnym tempie – Eurosystem zaprzestałby reinwestycji wszystkich płatności kapitałowych z tytułu zapadających papierów wartościowych. Do końca drugiego kwartału kwota redukcji wynosiłaby średnio 15 mld euro miesięcznie; tempo dalszej redukcji miało być ustalane w miarę upływu czasu. Rada Prezesów podkreśliła ponadto, że do końca roku 2023 EBC dokona przeglądu operacyjnych ram zarządzania krótkoterminowymi stopami procentowymi. Przedstawiłby on informacje na temat zakończenia procesu normalizacji sumy bilansowej. Długoterminowe oczekiwania inflacyjne ekspertów instytucji finansowych,, które pod koniec 2021 wynosiły 1,9%, w ciągu roku wzrosły, osiągając 2,2% w czwartym kwartale 2022 (wykres 1.13).

Hurtowe ceny gazu i energii elektrycznej gwałtownie spadły, ale utrzymują się na wysokim poziomie, natomiast obniżyła się przewidywana ścieżka cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS). Dzięki staraniom państw członkowskich UE, żeby zabezpieczyć w 2022 dostawy gazu z innych źródeł niż rosyjskie dostawy, oraz bardzo łagodnej pogodzie w ostatnim okresie europejskie magazyny gazu w połowie listopada były prawie pełne. Nowe założenia obejmują ostrą rewizję w dół cen gazu w porównaniu z założeniami technicznymi projekcji z września 2022 (o 47% na 2023 i 41% na 2024). Ten spadek jest szczególnie wyraźny w cenie kasowej, natomiast w cenach terminowych wciąż uwzględnia się wysokie ryzyko związane z dostawami, zwłaszcza w odniesieniu do przyszłego roku, kiedy UE będzie musiała uzupełnić rezerwy gazu przed zimą 2023–2024. W związku z tym krzywa cen terminowych gazu na holenderskim rynku kontraktów terminowych (TTF) pozostaje na podwyższonym poziomie 124 EUR/MWh przez cały 2023 oraz wskazuje na obniżkę cen po sezonie zimowym 2023–2024 oraz ich dalszy spadek w 2025. Zmiana założeń dotyczących cen gazu znajduje odzwierciedlenie w hurtowych cenach terminowych energii elektrycznej, które również zrewidowano znacznie w dół.

Parametry skupu netto na trzeci kwartał miały być uzależnione od bieżących danych. Rada Prezesów potwierdziła również wcześniejszą decyzję o tym, że wszelkie korekty podstawowych stóp procentowych EBC będą dokonywane po upływie pewnego okresu od zakończenia skupu netto w ramach APP. Ścieżkę podstawowych stóp procentowych EBC nadal wyznaczały komunikaty forward guidance Rady Prezesów, które wyrażały strategiczne zobowiązanie Rady do stabilizowania inflacji na poziomie 2% w średnim terminie. W 2022 łączna liczba przepracowanych godzin powróciła do poziomu sprzed pandemii zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych, ale ożywienie to odzwierciedlało różne ścieżki komponentów podaży i popytu na pracę. O ile stopy bezrobocia w 2022 powróciły do poziomów notowanych przed kryzysem w Stanach Zjednoczonych a w strefie euro były nawet niższe, o tyle niedobór pracowników na rynku pracy, mierzony stosunkiem liczby wolnych miejsc pracy do liczby bezrobotnych, wydawał się wyższy w Stanach Zjednoczonych[6]. Zmiany te można przypisać zarówno odmiennym reakcjom polityki pieniężnej na pandemię, jak i różnicom strukturalnym w podaży pracy i popycie na pracę występującym w obu gospodarkach.

Zachary Paul
Zachary Paul is an independent investigative journalist living in New York City.
on Twitter